Radina radionica

Elektronika

Rerna za silika gel

Cesto koristim sakupljac vlage na bazi silika gela. Kada se zasiti vlagom, potrebno ga je regenerisati grejanjem na temperaturi od 120°C u trajanju od 24 sata. Temperatura ne sme da predje 130°C jer se tada topi vrećica koja drži gel. Kako je standardnu rernu nemoguće tako kontrolisati, a i potrošnja je značajna, odlučio sam da napravim minijaturnu rernu. Šema i detaljniji opis su dostupni na Github repozitorijumu.

Kapacitivni senzor dodira

Ovaj senzor sam koristio na kućištu računara umesto tastera za uključenje. Ovime sam se pozabavio jer sam hteo da upotrebim staklo za prednju masku, a nisam hteo dodatno da ga bušim. Ideja je sledeća: Bilo koja dva provodna materijala, na relativno malom rastojanju, se ponašaju kao kondenzator. Na unutrašnju površinu stakla sam prislonio parče bakarnog lima veličine novčića. To služi kao jedna elektroda kondenzatora. Kada se približi prst, on služi kao druga elektroda kondenzatora. Takav kondenzator se paralelno vezuje na kondenzator na ulazu za podatke D flip-flop-a. Time se vreme pojavljivanja logičke jedinice na D ulaz produžava, pa se prilikom detekcije uzlazne ivice takta, prosleđuje logička nula, umesto jedinice. To dovodi pin za uključenje, na matičnoj ploči, na masu, pa uključuje računar.

USB puls generator

Povremeno mi ustreba jednostavni signal generator radi eksperimentisanja ili testiranja elektronskih skolopova koje napravim. Za to sam koristio muzičku karticu računara ili telefon sa aplikacijom koja generiše na izlazu za slušalice signal kakav zadam. Takva rešenja imaju tri velika nedostatka:

1. Često mi je potreban impuls amplitude 5V, koji ni muzička kartica ni telefon ne mogu da daju

2. Ograničeni su na frekvencije do 20kHz

3. Uvek postoji opasnost da ću spaliti izlaz

Napravio sam USB generator četvrtastih impulsa koji je galvanski odvojen od USB dela i mogu da ga konfigurišem da daje impulse u opsegu od impuls za dva minuta do 10MHz. Koristi dva mikrokontrolera AtTiny2313 od kojih jedan radi kao CDC uređaj (USB na serijski) radi zadavanja parametara, a drugi radi kao puls generator koji je galvanski odvojen. Napaja se preko DC/DC konvertora 5V na 5V, a preko optokaplera su povezani UART-i dva kontrolera. Četiri diode spuštaju napon napajanja na oko 2,6V, pa je moguće dobiti i nižu amplitudu izlaznog napona. Kratkospojnikom mogu da se premoste te diode da bi se dobila izlazna amplituda 5Vpp. Ceo 8-bitni port se koristi kao izlaz sa paralelno vezanim otpornicima, pa je moguće dobiti dosta veliku izlaznu struju, a da pri tom trpi i kratak spoj. Pomoću razdelnika napona i kondenzatora, dobija se polovina napona napajanja, koji može da se koristi kao masa, pa se tako dobija naizmenični signal umesto pulsirajućeg jednosmernog. 

Upravljanje je preko serijskog terminala. Preporučujem HTERM za to, ali može se koristiti bilo koji. Jednostavnom komandom "help" dobija se spisak komandi za zadavanje parametara. Kompletan projekat je dostupan na github-u, a ako se odlučite za pravljenje nečeg sličnog, biće Vam koristan i moj vodič za pravljenje USB uređaja na stranici "Programiranje".

Bežični nožni taster

Za našu privatnu lekarsku ordinaciju: Porodični Lekar Slavica, kupili smo ultrazvučnu USB sondu. Ona je došla sa windows programom za korištenje. Problem se pojavio kada treba sačuvati trenutnu sliku koju sonda snima. Ruka mora da se drži mirno i na preciznom mestu dok se drugom rukom klikne dugme za "snapshot". Kako je to malo teže izvesti bez pomeranja ruke kojom se drži sonda, a aplikacija nije napravljena sa prečicom za tastaturu za to dugme, napravio sam bežičnu papučicu kojom se simulira klik miša na predefinisanom mestu na ekranu. 

Papučica je kupljena sa Aliexpress-a, kao i moduli za radio predajnik i prijemnik. Predajnik sa baterijom i malo elektronike sam smestio u papučicu da pošalje kratkotrajan signal (~20ms) kada se pritisne nogom.

Prijemnik sam povezao sa mikrokontrolerom AtTiny2313 koji simulira unos kombinacije ALT-F12 sa tastature.

Napisao sam aplikaciju koja očitava unos sa tastature i kada detektuje ALT-F12, simulira klik miša na predefinisano mesto na ekranu. Zadavanje tih koordinata se vrši tako što se kursor miša postavi na željeno mesto na ekranu i pritisne CTRL-F12. Tada aplikacija očitava tu poziciju i čuva je u konfiguracionom tekstualnom fajlu.

Kompletan kod aplikacije (u Pthon-u), firmver za kontroler i šeme su javno dostupni na mom Github nalogu.